• Gratis verzending vanaf €150,-

  • Alles op het gebied van Maritime en Industriële sector

  • Ontvang offertes op maat

Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MerxTrade B.V. en op elke door MerxTrade B.V. gesloten overeenkomst.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.3 MerxTrade B.V. behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover MerxTrade B.V.  daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met MerxTrade B.V. schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Art. 2 Aanbod

2.1 Alle uitingen van MerxTrade B.V. op haar website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 De aan MerxTrade B.V. gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door MerxTrade B.V. aanvaard, zodra het door MerxTrade B.V. schriftelijk is bevestigd, dan wel MerxTrade B.V. op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.

2.3 De overeenkomst komt tot stand zodra MerxTrade B.V. het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door MerxTrade B.V. schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

2.4 MerxTrade B.V. behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

Art. 3 Prijzen

3.1 Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in op de website van MerxTrade B.V. zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

3.2. Prijzen kunnen niet telefonisch worden overeengekomen.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.

3.4 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door MerxTrade B.V. niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft MerxTrade B.V. het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

3.5 De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van de afnemer worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

3.6 De afgeleverde hoeveelheden worden door MerxTrade B.V. op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

 

Art. 4 Levering

4.1 MerxTrade B.V. bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer afwijkende vervoerswensen heeft, komen de extra kosten daarvan voor zijn rekening. Alle bestellingen worden afgeleverd op het door de afnemer opgegeven afhaalpunt of straatadres.

4.2 De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. MerxTrade B.V. is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor professionele partijen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Art. 5 Betaling

5.1 Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren, per acceptgiro of enig andere betaalmogelijkheid zoals weergegeven op de website van MerxTrade B.V.

5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een fatale betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 100 euro’s verschuldigd. MerxTrade B.V. heeft bij overschrijding van de betalingstermijn het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

5.4 Verrekening met vorderingen op MerxTrade B.V of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

 

Art. 6 Garantie

6.1 Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per e-mail) aan MerxTrade B.V. kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

6.2 MerxTrade B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 12 maanden na levering.

6.3 Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk door de afnemer aan MerxTrade B.V. te worden meegedeeld onder toezending van een kopie van de factuur of orderbevestiging en een uitgebreide omschrijving van het gebrek.

6.4 Ieder vorderingsrecht van de afnemer op MerxTrade B.V. betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door MerxTrade B.V. geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer MerxTrade B.V. onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor MerxTrade B.V. beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij MerxTrade B.V. daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

6.5 Ieder vorderingsrecht van de afnemer op MerxTrade B.V. betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door MerxTrade B.V. geleverde producten vervalt indien:

a. het artikel bij terugzending onvoldoende beschermd wordt tegen transportschade;

b. sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove veronachtzaamheid van afnemer.

6.6 Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal MerxTrade B.V. zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van MerxTrade B.V., hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van MerxTrade B.V. nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van MerxTrade B.V. blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

6.7 Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door MerxTrade B.V. wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door MerxTrade B.V. verzonden facturen bedraagt ten hoogste 7 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met MerxTrade B.V. correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

 

Art. 7 Aansprakelijkheid

7.1 Adviezen of technische informatie die worden gegeven door MerxTrade B.V. verschaffen geen garantie. De verantwoordelijkheid voor de inwinning van informatie over het juiste gebruik van producten ligt bij de klant.

7.2 MerxTrade B.V. is niet aansprakelijk voor door leveranciers verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

 

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door MerxTrade B.V. geleverde producten blijven eigendom van MerxTrade B.V. tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten.

 

Art. 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van MerxTrade B.V. welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van MerxTrade B.V. kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

9.2 Indien MerxTrade B.V. door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft MerxTrade B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van MerxTrade B.V.. MerxTrade B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van MerxTrade B.V., om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

 

Art. 10 Geschillen

10.1 Op de tussen MerxTrade B.V. en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien tussen MerxTrade B.V. en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

10.3 De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met MerxTrade B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MerxTrade B.V. het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.